Várkonyi István

Általános Iskola

ARIZONA PROGRAMUNK


Mi is az  "Arizona-program?

 

A program az Amerikai Egyesült Államokból, Arizonából (innen a név) indult és ma már a világ számtalan országában alkalmazzák. Alapgondolata az, hogy olyan eszközt adjon a tanárok kezébe, mely személyiségi jogok megsértése nélkül képes segíteni a tanórai munkát. Azaz van a tanár, a jó diák és van a rendetlenkedő diák. A tanár tanítani szeretne, a jó diák tanulni, a rendetlenkedő diák pedig rosszalkodni, zavarni a tanórát.

 

Mi történjen ebben a szituációban? 

 

"Minden diák az életkora növekedésével fokozottan felelős saját életének alakításában" - fogalmazták meg a program kitalálói.

 

Rosszalkodni szeretnél? - kérdi a tanár a rossz diákot. Megteheted. De adj választ arra a kérdésre: miért? Nincs sértődés, nincs harag, és ami a legfontosabb, hogy elkerülünk minden agressziót.

 

Természetesen nem hihetjük, hogy az iskolai konfliktusok egy csapásra meg fognak oldódni az Arizona-programtól, mint egy csodaszertől. De hinnünk kell abban, hogy lehetséges az iskola életébe beépíteni olyan új módszereket, melyek megoldást kínálnak napjaink égető problémáira.

 

Nagyon sajnálatos, hogy a sajtó csak a konfliktusokat emeli ki napi hírként az iskolák életéből, de azok megoldására nincs javaslat, nincs központi segítségnyújtás. Gyakorlatilag az iskolák egyedül maradtak a problémáikkal, és a megoldásra irányuló erőfeszítéseikről szinte semmit sem lehet hallani. 

 

Csak remélhetjük, hogy programunk értő fülekre talál a szülők körében. Nem mellékes az sem, hogy a fenntartó milyen segítséget tud nyújtani, hogyan tudunk együttműködni a Gyermekjóléti szolgálattal, Gyámügyi hivatallal, Családsegítő központtal. Kiket tudunk még segítőként bevonni a program működtetésébe: iskolarendőr, iskola pszichológus, stb.

A program kidolgozásával egy időben szükséges hangsúlyozni, hogy nemcsak a mi iskolánkban jelentkező egyedi problémáról van szó. 

 

A probléma megoszlik valahol az iskola, a társadalom, a jogalkotók, a közoktatási szakemberek és a család között.

Belső indítékunk a jobbító szándék. Újszerűsége miatt bizonyára sok munkát kell majd még elvégeznünk. Ám reméljük, hogy az Arizona-program és azok a módszerek, amelyeket majd a jövőben fogunk kitalálni mi, és a felelősséggel gondolkodó szakemberek, hozzásegítenek minket egy jobb iskolai légkör kialakulásához. 

 

Mire alkalmas a program? 

 

Alkalmas a tanórákon előforduló konfliktusok kezelésére, segíti az iskolai szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást, a közösségbe való beilleszkedést.

 

A program célja annak biztosítása, hogy a tanár nyugodt körülmények között végezhesse munkáját és a tanulni akaró diákok jogait megvédje az órák normális menetét zavarókkal szemben.

 

A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére épül. Megtanulják, hogy a cselekedeteiknek következménye van, mindenkinek saját magának kell döntenie, és a döntéseiért ő maga felelős. A kölcsönös tisztelet az alapja a tanár és diák együttműködésének. Az alapvető jogok és kötelességek egyaránt vonatkoznak a tanárra és a diákra.

 

A program alapelve:

Alapvető jogok:

 

Mielőtt a program bevezetéséről döntünk, nem árt egy-két dolgot tisztázni:

 

Induljunk ki abból, hogy a mai gyerek sem rosszabb, mint a korábban született, csak más. Ezért a pedagógusok részéről az oktató-nevelő munkában új módszerekre van szükség!

 

A mai gyakorlatban a minősítés a gyereknek szól, pedig a viselkedését kell minősítenünk, nem őt, a személyt. (Ezzel csak a negatív "énkép" kialakulását segítjük elő.)

 

Világos, betartható szabályok, keretek, határok kialakítása szükséges, amelyek mindenkire egyformán vonatkoznak.

A program lényege, hogy a gyermeket "kikapcsolom a helyzetből"- kiküldhetem, de soha nem indulatból!

A pedagógus részéről fontos a segítő szándék sugárzása, a gyermek maximális elfogadása.

A tantestület részéről kiemelten fontos követelmények: egységesség, következetesség, türelem.

A program kidolgozásának módjáról, és a program "Alapszabályairól" a tantestület hoz döntést.

 

Az "Arizona program" működése

 

 

A program működtetése a hétköznapokban

 

Betartandó szabályok

 

Konkrétumok az Arizona-programból

 

Az óra menetét zavaró tanulótól a tanár megkérdezi, hogy melyik szabály ellen vétett, és a továbbiakban szabálykövetően viselkedik vagy inkább kimegy a tréningszobába. Ha az osztályban való tartózkodást választja, és újra rendetlenkedik, a tanár már nem ad választási lehetőséget, hanem egyértelmű jelzéssel a diák tudomására hozza, hogy el kell hagynia a tantermet.

 1. A tanteremben a tanárnak kötelessége, hogy gondoskodjon a szabályok betartatásáról. Amennyiben a tanórán a tanár úgy véli, hogy a tanuló vétett valamely szabály ellen, felemelt kézzel jelez (1. figyelmeztetés), majd megkérdezi a diákot: "Melyik szabály ellen vétettél?"
 2. Atanuló a kifüggesztett szabályokból kiválaszthatja azt a szabályt, amelyet nem tartott be. Tisztelettudóan megválaszolja a kérdést. (A "nem tudom" válasz nem elfogadható.)
  Eldöntheti, hogy a továbbiakban szabálykövetően viselkedik, s a tanteremben marad, illetve inkább távozik a tréningszobába.
 3. Amennyiben a tanteremben maradás mellett dönt, ügyelnie kell arra, hogy ismételten ne zavarja meg az óra menetét. Amennyiben a tanuló másodszor is vét valamely szabály ellen, a tanár kézmozdulattal (2. figyelmeztetés) jelzi, hogy a tanulónak távoznia kell a tréningszobába. (A tanár közli vele: "Ezzel a viselkedéssel eldöntötted, hogy a tréningszobába távozol.")
 4. Adiák tulajdonképpen mindkét esetben a saját döntése alapján távozik a tréningszobába. Távozása az "Információs lappal" történik, amelyet a tanár értelemszerűen tölt ki.
 5. Adiáknak az "Információs lappal" jelentkeznie kell a tréningszobában tartózkodó nevelőnél, akinek segítségével "Visszatérési tervet" kell készítenie.
 6. Amennyiben a tanuló a felügyelő tanár számára elfogadható tervet készít, visszatérhet a tanórára. Fontos, hogy a visszatérésével sem zavarhatja meg az óra menetét. Az elkészített tervét csendben a tanári asztalra helyezi, majd a helyére ül és igyekszik bekapcsolódni az óra folyamatába. Így nem sérül a zavartalan tanulási és tanítási folyamat.
 7. Az osztályterem elhagyása egy információs lappal történik, amelyre a szaktanár feljegyzi, hogy milyen probléma volt a tanuló viselkedésével.
 8. Atréningszobában a tanulónak az iskola házirendje szerint kell viselkednie. A felügyelő tanár utasításainak betartása számára kötelező. Ennek megszegése azonnali szülői bevonást eredményez.

 

A tréningszobában tartózkodás szabályai

 

 1. A tanteremből korábban távozott diák bekopog a tréningszoba ajtaján. Belépés után szükség szerint bemutatkozik, majd az ott tartózkodó nevelőnek átadja az "Információs lapot".
 2. Az ügyeletes nevelő a szobában lévő "Űrlapon" regisztrálja a tanulót.
 3. A diák kap egy "Visszatérési tervkészítő lapot".
 4. A diák leül egy asztalhoz és átgondolja, melyik szabályt sértette meg, milyen következményei vannak tettének saját magára, illetve osztálytársaira nézve.
 5. A diák visszatérési tervet készít arra vonatkozóan, hogyan tudná a jövőben ezt a magatartást elkerülni.
 6. A terv készítésében az ügyeletes nevelő segítséget ad, ha azt kéri a tanuló. "Nem tudom" válasz nem elfogadható.
 7. Haa diák jó visszatérési tervet készít (ezt az ügyeletes nevelő értékeli és dönti el), akkor a diák az aláírt "Visszatérési tervvel" térhet vissza a tanterembe. (Ezen a lapon az időpontot is mindig rögzíteni kell.)
 8. Ha a diák nem készít vagy nem elfogadható "Visszatérési tervet" készít, akkor a tréningszobában marad, amíg el nem készíti az elfogadható tervét. Ha erre nem kerül sor a tanítási időben, akkor másnap reggel a tréningszobába kell visszatérnie, lehetőleg a szülőjével.
 9. Atréningszobában szünetekben is biztosítjuk a felügyeletet. Az ebben az időben ott tartózkodó diák nem mehet ki a társai közé. Számára a szünetet a tréningszoba ügyeletes nevelője szabja meg a többiektől eltérő időpontban.

 

A pedagógusok tanórán kívüli idejükben külön beosztás szerint látják el az ügyeletet a tréningszobában.

 

Néhány gyakorlati tudnivaló:

 

A tanterem elhagyásának módjadja 

 1. A tanárnak kötelessége, hogy gondoskodjon a szabályok betartatásáról. Ha egy tanár azon a véleményen van, hogy egy tanuló hátráltatja őt a tanításában, vagy a többi diákot zavarja a tanulásban, kérdéseket tesz fel a rendetlenkedő diáknak. Először megkéri a rendetlenkedő diákot, hogy hasonlítsa össze, viselkedése megegyezik-e az osztályszabályokkal vagy sem.
 2. A diák ezután eltekinthet az óra további zavarásától, vagy dönthet úgy, hogy elhagyja az osztálytermet, és a tréningszobába megy. A lényeg, a saját egyéni döntésen van! Ha marad, és újra zavarja az órát, már nincs lehetősége a választásra, ki kell mennie a tréningszobába, hiszen tudatosan döntött a szabályok ellen.
 3. Természetesen nincs szabály arra, hogy mi minősül az óra zavarásának, azt mindig a tanár dönti el. Ha többen rendetlenkednek, egyszerre csak egy tanuló mehet ki, de egy óráról több tanuló is távozhat. Ha a diák úgy dönt, hogy elhagyja az osztálytermet, a tréningszobába kell mennie. Fontos még megemlíteni, hogy amennyiben a tanuló elhagyja az osztálytermet, ezt adminisztráljuk le, illetve, hogy a tananyagot pótolnia kell. A távozása nem mentesíti a következő órai esetleges felelés vagy dolgozatírás alól. Ha dolgozatírás közben hagyja el az osztálytermet, a dolgozatot addig értékeljük, ameddig megírta.

 

Tanácsadói megbeszélés

 

Talán az egyik legtöbb gondot okozó kérdés a "Mi az oka, hogy így viselkedtem"? Természetesen a "nem tudom" válaszokat nem fogadhatjuk el, hiszen a cél, hogy a gyermek felelősséggel gondolja végig tetteit és annak következményeit. A tervkészítés fontos pontja a segítségkérés, minden esetben olyan felnőttet kellmegneveznie, akiben megbízik. Ez lehet osztályfőnök, vagy bárki a tantestület tagjai közül a felkínált "Trénerlista" alapján. Mindig a tréningszobában ügyeletet tartó tanár feladata, hogy szóljon annak a kollégának, akit segítőként jelölt meg a diák. (Trénernek jelentkezni szintén önkéntes alapon lehet.)

 

A tanácsadó megbeszélések sorában az első - ahogy azt már említettük - a diák és az általa a tervlapján említett személy között történő elbeszélgetés. A beszélgetések során megpróbáljuk az okokat felderíteni. Ebben a bizalomnak nagy szerepe van, fontos, hogy a tanuló el merje mondani problémáit, gondjait. Ezeken a megbeszéléseken sok olyan dologra fény derülhet, ami a tanuló viselkedését megmagyarázza és segíthet a megoldásban.

 

A tréningszobába kerülés következményei:

 

 

Terveink szerint a program várható eredményei a következők lehetnek:


Bethlen Gábor Alap

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Akadálymentesített intézménykereső
(út a közzétételi listához)

Felíratkozás hírlevélre

Semmilyen kötöttséggel nem jár, bármikor leiratkozhat róla.

Felíratkozás hírlevélre

155

Határtalanul!

Bethlen Gábor Alap Családinfo - Együtt lenni jó Boldog iskola Tanulni élmény! Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzeti Együttműködési Alap Adatkezelési tájékoztató

Régi honlapunk